MIDDELS FAMILY GOVERNANCE WORDT GETRACHT EEN DUURZAME BEDRIJFSTRUCTUUR VAST TE LEGGEN VOOR FAMILIELEDEN EN HUN RELATIE TOT HET FAMILIEBEDRIJF.

Vanuit verschillende invalshoeken in de familieadviespraktijk groeit er langzaamaan een nieuw praktijkgebied: dat van ‘family governance’.

Family governance ziet op het gebruik van private rechtsinstrumenten, zoals contracten, met het oog op de samenstelling van een familie en de besluitvorming en conflicthantering binnen een familie. De familie wordt daartoe als een organisatie beschouwd. In Anglo Amerikaanse landen is het al een bekend fenomeen. In Nederland wordt dit in uitzonderlijke gevallen enkel aangeboden door zogenaamde Family offices. Ons kantoor biedt family governance aan vanuit Family mediation, Family coaching en Emotionally Focused Therapy (EFT) in het kader van conflicthantering.

Waar gaat Family Governance over?

Governance van familiebedrijven heeft als doel de familiale banden met het bedrijf te organiseren opdat de toekomst van dit laatste zou worden gevrijwaard. Bijvoorbeeld wordt de verwatering van het aandeelhouderschap binnen de tweede, derde en volgende generaties met beheersconstructies opgevangen. Governance wordt hier dus gebruikt om familiaal vermogen en familiale waarden – in verband met ondernemerschap – gecontroleerd over te dragen naar toekomstige generaties, waardoor als het ware een opeenvolgende overdracht structuur ontstaat.

Bij Family Governance gaat het dus over het ontdekken, afspreken en in stand houden van normen en regels binnen een familiestructuur. Conflictmanagement, maar ook mediation/bemiddeling is hier een geschikte oplossing voor. Daarnaast zetten wij onze EFT-vaardigheden en werken vanuit de hechtingstheorie.

Het familieproces bestaat uit meerdere onderdelen. Een voorbeeld van een onderdeel kan zijn, de procesbeschrijving van hoe een familiebedrijf wordt bestuurd, wanneer er meerdere familieleden actief zijn in het bedrijf of bij het bedrijf betrokken zijn. Het is voor een familiebedrijf belangrijk om een Family contract op te stellen wanneer er een generatiewissel binnen het bedrijf gaat plaatsvinden. Op deze manier worden problemen preventief en duurzaam opgelost.

Een ander relevant onderwerp kan zijn het overlijden van bestuurders van het bedrijf. Bij dit onderwerp wordt nagedacht over de preventieve oplossing van conflicten als gevolg van overlijden. Bij nalatenschapsmediation kan er worden samengewerkt met een notaris.

Family Governance speelt zich in tegenstelling tot rechtsbijstand niet noodzakelijkerwijs af in een juridisch kader. Wij bieden Family Governance vanuit de bril van Family mediation, Family coaching, en EFT, maar daarnaast ook financiële vermogensplanning en fiscaal advies. Daarnaast geven wij advies en bijstand, waarbij mediationvaardigheden en EFT worden ingezet bij bestaande conflicten.

Onze familierechtdeskundigen beschikken over kennis omtrent procesrecht en algemeen civiel recht. De fiscalist over de fiscale aspecten en financieel planning. Daarnaast hebben wij diverse ketenpartners op aanverwante (rechts) gebieden. Het is dus een multidisciplinair traject waarbij wij optimaal inzetten om het familiecontract/ statuut zo goed mogelijk te omschrijven.

Wij onderzoeken samen met onze cliënten wat hun risicoprofiel is, tevens kijken we naar de problemen die zij willen oplossen of vermijden en er wordt onderzocht welke afwikkelingsvorm voor hen het beste werkt. Ook zijn wij veelal sparringpartners in dit traject en begeleiden wij de families in dit traject op diverse vraagstukken. Wij maken met de families eigen regels en kaders voor nu en in de toekomst.

Family Governance in onze definitie:

Stap 1: Een Family Governance traject vangt aan met een (mediation)overeenkomst, waarin onder andere wordt opgenomen welke familieleden zijn vertegenwoordigt in het proces en aan welke doelen er wordt gewerkt. Voorts wordt er afgesproken welke deskundigen er worden ingeschakeld en deze tekenen een geheimhoudingsovereenkomst.

Stap 2:  Er vinden familiebijeenkomsten plaats, gemiddeld tweemaal per maand, afhankelijk van de behoefte. In deze bijeenkomsten wordt informatie gedeeld om tot een strategiebepaling te komen. Verder wordt er naar een gemeenschappelijke visie en missie toegewerkt een en ander samen met de fiscalist en financieel planner, dan wel andere specialisten uit ons netwerk, in overleg met u te bepalen.

Stap 3: Er wordt een overeenkomst of ander schriftelijk stuk vastgelegd, waarin de normen, waarden en motieven van de familie en de hoeksteenwaarden en voornemens van het familiebedrijf staan.

Stap 4: Tot slot dient alles te worden uitgevoerd. Dit wordt het implementatietraject genoemd, dat wij desgewenst ook mede met u kunnen verzorgen. Ook als u voorgaande stappen al doorlopen heeft met een andere adviseur kunnen wij u van dienst zijn bij de implementatie hiervan.Onze service

Heeft u vragen over Family Governance, hoe u Family Governance kunt toepassen op uw situatie of vraagt u zich af wat de meest geschikte afwikkelingsvorm is bij een (dreigend) conflict, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer: 088-7474500. Wij ondersteunen en begeleiden u graag in het proces.