Ouderschap

De familierechtelijke betrekkingen tussen een kind, de ouders en hun bloedverwanten zijn kwesties die vaak voor komen. Je staat als ouder vaak niet automatisch in een familierechtelijke betrekking tot uw kind. De barende vrouw daarentegen is wel automatisch de juridische moeder. De juridische vader van het kind, is de man die ten tijde van de geboorte met de moeder is gehuwd, het kind heeft erkend, van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of het kind heeft geadopteerd.

Onze specialisten op dit gebied kunnen u, indien zich problemen voordoen over bovenstaande kwesties, adviseren en bijstaan.

Erkenning

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u vanzelfsprekend wettelijk de vader/duomoeder. Indien u zich niet kunt identificeren met voornoemde feiten dan bent u niet automatisch wettelijk ouder en heeft u ook niet automatisch het ouderlijk gezag.

Vaststelling Ouderschap

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een moeder en een kind het ouderschap kunnen laten vaststellen. Wanneer kunt u nou hiermee te maken hebben? Bijvoorbeeld als de man de biologische vader van het kind is, maar het kind weigert te erkennen. Of de moeder en een kind kunnen dit wenselijk achten omdat de verwekker van het kind overlijdt voordat erkenning heeft plaatsgevonden.

Heeft u als moeder een vrouwelijke partner? Ook in deze situaties kunt u als moeder voor uw partner een vaststelling van het ouderschap bij de rechtbank vragen. De zogenoemde ‘meemoeder’ of ‘duomoeder’ moet dan als partner van de barende moeder ingestemd hebben met de beslissing om het kind te (laten) verwekken.

Omgang en gezag

Gezag

Alle minderjarigen in Nederland staan onder gezag. Dit houdt in dat bepaalde officiële handelingen niet door de minderjarige zelf mogen worden verricht. De ouder(s) met gezag zijn in dat geval verantwoordelijk voor hun kind(eren). Die verantwoordelijkheid ziet toe op de opvoeding en verzorging van het kind. In de meeste gevallen voeren de ouders gezamenlijk het gezag uit. Echter, ook een ouder kan met het gezag belast zijn.

Gezag betekent ouderlijk gezag of voogdij. De ouders die het gezag over hun kinderen uitoefenen, moeten het kind verzorgen en opvoeden. Tevens zijn zij de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Een voogd wordt in het leven geroepen, op het moment dat de ouders niet het gezag over hun kinderen kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door overlijden. In dat geval neemt de voogd het gezag op zich. De voogd dient zorg te dragen dat het kind wordt verzorgd en opgevoed.

De ouders zijn direct gezamenlijk met het gezag belast  indien de ouders vóór de geboorte van het kind met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap  voeren. Ook 2 vrouwen die voor de geboorte van het kind getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap  voeren, krijgen automatisch het ouderlijk gezag. Dit is alleen zo als het kind voor de geboorte niet erkend is door iemand anders. De erkenning van een kind brengt niet automatisch het gezag met zich mee. Het gezag moet namelijk eerst nog worden aangevraagd middels een formulier gezamenlijk gezag.  Als de met het gezag belaste ouder hier geen toestemming voor geeft, dan kan door de niet met het gezag belaste ouder een verzoek worden gedaan bij de rechtbank.

Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap behouden de ouders het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Echter, als de kinderen dreigen klem of verloren te raken tussen de ouders, kan van deze hoofdregel worden afgeweken. In dat geval kan een ouder met het gezag worden belast. Er is sprake van klem of verloren raken tussen de ouders bij, bijvoorbeeld ernstige communicatieproblemen tussen de ouders.

Ouderschapsplan

Op het moment dat echtgenoten gaan scheiden of geregistreerd partners hun geregistreerd partnerschap ontbinden, dienen de ouders een ouderschapsplan op te stellen.  Dit geldt ook voor samenwoners.

Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen na scheiding/ontbinding partnerschap. In het ouderschapsplan dienen in ieder geval afspraken te staan over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de informatie- en consultatie uitwisseling over belangrijke onderwerpen en de kosten van de verzorging en opvoeding. Bovendien is het verstandig om afspraken in het ouderschapsplan op te nemen over opvoeding, huisregels, contact met familie etc.

Het ouderschapsplan omvat mede een zorgregeling of omgangsregeling. Ouders met het gezamenlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe de ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

Aangezien de afspraken over kinderen niet altijd stand kunnen houden, omdat kinderen zich voortdurend ontwikkelen en situaties kunnen veranderen, is het verstandig om een evaluatiemoment van het ouderschapsplan in te plannen na bijvoorbeeld een jaar. Op die manier kunnen de ouders bepalen of de bepalingen uit het ouderschapsplan werken en welke bepalingen eventueel gewijzigd dienen te worden.

Omgang en informatie

Een ouder heeft het recht en de plicht tot omgang met zijn of haar kinderen. Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, moeten de ouders afspraken maken over de zorg van de kinderen. Indien de ouders het hierover niet eens kunnen worden, dan kunnen zij de rechter vragen een omgangsregeling vast te stellen. Dat kan ook indien de ouders niet gehuwd zijn geweest/ geen geregistreerd partnerschap hebben gehad. Als de ouders samen het gezag hebben, is een regeling in een op te stellen ouderschapsplan verplicht.

De met het gezag belaste ouder dient daarnaast, de niet met het gezag belaste ouder informatie te geven omtrent de kinderen. Dit betreft de zogenaamde informatie- en consultatieplicht die uit de wet voortvloeit. Het gaat hierbij om informatie over bijvoorbeeld school en gezondheid.

Onze expertise

De werkzame advocaten binnen Brabantse Meesters zijn bekend met bovenstaande ‘problemen’ die zich voortdoen bij echtscheiding. Verschillende personen zijn u voorgegaan met een dergelijke kwestie. Om die reden zijn onze advocaten goed op de hoogte van de gang van zaken in een dergelijke situatie en kunnen zij u vakkundig bijstaan.

Neemt u gerust – vrijblijvend – contact op met een van onze advocaten.