V
Wat is een ondertoezichtstelling ?
AEen ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, dus een maatregel met als doel het kind te beschermen. Bij een OTS heeft de kinderrechter bepaald dat iemand toezicht moet houden op een kind, omdat het zich niet goed kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat er ernstige problemen zijn bij de opvoeding en verzorging en andere hulp niet voldoende heeft geholpen of zal helpen. Het doel van de OTS is ervoor te zorgen dat de situatie waarin een kind opgroeit, zo snel mogelijk verbetert.
V
Wat is een uithuisplaatsing?
A Heel soms vindt de jeugdbeschermer het niet verantwoord dat een kind thuis blijft wonen. Dit zal dan altijd met u besproken worden. Bijvoorbeeld omdat u als ouder niet goed voor uw kind kan zorgen. Dan kan het nodig zijn dat iemand anders de dagelijkse opvoeding tijdelijk verneemt. Dan gaat de jeugdbeschermer opnieuw naar de rechter voor een machtiging uithuisplaatsing. De rechter beslist dan of uw kind uit huis wordt geplaatst. Waar het kind
gaat wonen is afhankelijk van de aard van de problemen. Soms kan dit bij familie zijn. Een
kind kan ook in een pleeggezin terecht komen of in een leefgroep.
V
 Wanneer eindigt de ondertoezichtstelling?
AEen ondertoezichtstelling wordt maximaal opgelegd voor één jaar. Het is ook mogelijk dat de OTS voor een kortere periode, bijvoorbeeld een half jaar, wordt opgelegd. Gaat het goed met uw kind en is de verzorging en opvoeding blijvend verbeterd, dan kan de OTS worden beëindigd. Is de situatie van uw kind nog niet genoeg verbeterd? En zijn er nog steeds zorgen over de opvoeding en verzorging van uw kind? Dan vraagt de jeugdbeschermer aan de kinderrechter
om de ondertoezichtstelling te verlengen. Er kan dan opnieuw een rechtszitting plaatsvinden.

Tijdens deze rechtszitting geeft u uw mening, net als de jeugdbeschermer. Uiteindelijk beslist de kinderrechter.

V
Stopt de Ots automatisch als uw kind 18 jaar wordt?
AWordt de ondertoezichtstelling niet verlengd? Of stopt de ondertoezichtstelling vóórdat het jaar voorbij is? Dan moet Jeugdbescherming west dit melden aan de Raad voor de Kinderbescherming. Als zij het niet eens zijn met deze beslissing, dan kunnen zij de kinderrechter vragen de ondertoezichtstelling toch te verlengen.
V
Kan de ondertoezichtstelling worden bëindigd vóórdat het jaar voorbij is?
AIn dat geval verzoekt de Jeugdbescherming de kinderrechter om de ondertoezichtstelling voor het einde van de termijn op te heffen. Ook de ouder met gezag of het kind van twaalf jaar en ouder kan de kinderrechter verzoeken de ondertoezichtstelling voor het einde van de termijn op te heffen.
V
Wat is een gezagsbeëindigde maatregel?
AOntheffing en ontzetting verdwijnen en maken plaats voor de gezagsbeëindigende maatregel. Grond voor deze maatregel is in de eerste plaats dat het kind zodanig opgroeit dat zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat is te dragen binnen een voor het kind aanvaardbaar te achten termijn. In de tweede plaats is misbruik van gezag grond voor de gezagsbeëindigende maatregel.

Voorwaarde voor gezagsbeëindiging is dus niet dat het kind bepaalde tijd onder toezicht heeft gestaan.

Staat uw vraag er niet bij? Vul dan onderstaand formulier in.